Loading...
៥ ជំហានសម្រាប់ការសរសេរប្រតិបត្តិការសង្ខេបសំរាប់អាជីវកម្ម
Untitled 1
ថ្ងៃ​ចេញ​ផ្សាយ៖ កញ្ញា 29, 2020
ចំនួន​ទស្សនា៖ 12 លើក

សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅគេហទំពរ័របស់ខ្ញុំ ថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយអត្ថបទ ៥ ជំហានសម្រាប់ការសរសេរប្រតិបត្តិការសង្ខេបសំរាប់អាជីវកម្ម។ ​

 • សេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិគួរតែបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់ៗទាំងអស់នៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក ឲ្យបានយ៉ាងតិចពីរទំព័រ។
 • សរសេរផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកមុនពេលសរសេរសេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិរបស់អ្នក។
 • ប្រសិនបើអ្នកប្រើគំរូសង្ខេបប្រតិបត្តិ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកកែវាឱ្យត្រូវនឹងផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។
 • អត្ថបទនេះសម្រាប់សហគ្រិននិងអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ដែលកំពុងសរសេរផែនការអាជីវកម្ម ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិននិងត្រូវដឹងអំពីបៀបសរសេរផ្នែកសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិរបស់អាជីវកម្ម​។

រាល់អាជីវកម្មថ្មីនិងដែលមានស្រាប់គួរតែមានផែនការអាជីវកម្មដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ពីព័ត៌មានលម្អិត និងគោលដៅរបស់គម្រោងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ហើយប្រហែលជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃផែនការអាជីវកម្មនោះគឺសេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិ សេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិគឺមិនត្រឹមតែជាការណែនាំសាមញ្ញអំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ។ វាគឺជាផ្នែកតែមួយគត់នៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដែលទស្សនិកជនដែលអ្នកចង់បាននឹងអាន ដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវគិតនិងទូលំទូលាយ។ ព័ត៌មានអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃបាននិយាយទៅកាន់អ្នកជំនាញអាជីវកម្មដើម្បីកំណត់ពីរបៀបសរសេរសេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិនិងអ្វីដែលត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងវា។

តើសេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិគឺជាអ្វី?

សេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃផែនការអាជីវកម្មទាំងមូលរបស់អ្នក ហើយគួរតែរំលេចផ្នែកសំខាន់ៗនៃផែនការ។ សេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិរបស់អ្នកគឺមិនត្រឹមតែជាគំរោងទូទៅនៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ។ ទស្សនិកជននៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកច្រើនតែជាអ្នកប្រតិបត្តិនិងវិនិយោគិនដែលរវល់ ដូច្នេះសេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិអាចជាផ្នែកតែមួយគត់ដែលពួកគេបានអានវា។ ដោយហេតុផលនេះអ្នកចង់ឱ្យវាបង្ហាញមាតិកាឯកសារទាំងអស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរបៀបដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងសង្ខេប។

អ្វីដែលគួរត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិ?

សេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិរបស់អ្នកគួរតែរួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងអ្នកអាន ដោយផ្អែកលើគោលបំណងនៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគោលដៅនៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកគឺដើម្បីធានា វិនិយោគិនអ្នកគួរតែសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក និងវិធីដែលអ្នកនឹងប្រើមូលនិធិសំរាប់អាជីវកម្ម។ ប្រភេទភាសាដែលអ្នកគួរប្រើក៏អាស្រ័យលើថាតើ ទស្សនិកជនរបស់អ្នកមានអ្នកជំនាញទូទៅ ឬអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្ម។

រាល់សេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិគួរតែរួមបញ្ចូលនូវធាតុសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា៖

 • គោលបំណង
 • ទីផ្សារ​គោលដៅ
 • ផលិតផលនិងសេវាកម្ម
 • យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារនិងការលក់
 • ការវិភាគក្នុងការប្រកួតប្រជែង
 • ការផ្តល់ថវិកានិងការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ដំណើរការនិងប្រតិបត្តិការ
 • ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួលនិងចូលរួម
 • របៀបដែលផែនការអាជីវកម្មនឹងត្រូវអនុវត្ត

នៅពេលសំយោគផ្នែកនីមួយៗគូសបញ្ជាក់ព័ត៌មានលំអិតដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងអ្នកកំពុងអានហើយរាប់បញ្ចូលការពិតនិងស្ថិតិដែលរបស់អ្នកនឹងត្រូវដឹង។ នៅក្នុងការណែនាំរបស់អ្នក អ្នកគួរតែបង្ហាញព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធហើយបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ពីគោលបំណងនៃផែនការអាជីវកម្ម។

របៀបសរសេរសេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិ

សេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិរបស់អ្នក នឹងមានតែមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុន និងផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក ប៉ុន្តែមានជំហានទូទៅមួយចំនួនដែលសហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មអាចធ្វើបាន នៅពេលសរសេរសេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិរបស់ពួកគេជាលើកដំបូង។

 1. ត្រូវសរសេរផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមុន. សេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិនឹងជាការបូកសរុបនៃប្រធានបទសំខាន់បំផុត ដែលមាននៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដូច្នេះជារឿយៗវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការសរសេរផែនការអាជីវកម្មទាំងមូលមុនពេលសង្ខេបសេចក្តីប្រតិបត្តិ។ ត្រូវប្រាកដថាសេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិរបស់អ្នកគ្រាន់តែគ្របដណ្តប់លើអង្គហេតុនិងព័ត៌មានលម្អិតដែលអាចរកឃើញនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្ម។
 2. សរសេរសេចក្តីណែនាំដែលមានការចូលរួម. អ្វីដែលបង្កើត "គឺជាការចូលរួម" នឹងអាស្រ័យលើទស្សនិកជនរបស់អ្នក។ ប្រហែលជាការណែនាំនេះ អាចរួមបញ្ចូលទាំងការពិតឧស្សាហកម្មគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ឬប្រហែលជាវាជារឿងសង្ខេប វាគួរតែត្រូវបានទាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងចាប់យកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការកំណត់ច្បាស់ នូវគោលបំណងនៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងអ្វីដែលអ្នកអានអាចរំពឹងចង់បាន។
 3. សរសេរសេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិ. សូមឆ្លងកាត់ផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងកំណត់ចំណុចសំខាន់ៗដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិរបស់អ្នក។ ប៉ះលើចំណុចគន្លឹះនីមួយៗនៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកតាមរបៀបមួយដែលមានភាពសង្ខេបប៉ុន្តែទូលំទូលាយល្មមដែលអ្នកអានមិនចាំបាច់អានគំរោងអាជីវកម្មដែលនៅសល់។
 4. កែសម្រួលនិងរៀបចំឯកសាររបស់អ្នក. រៀបចំសេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិរបស់អ្នកឲ្យហូរជាមួយខ្លឹមសារ នៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ បញ្ជីចំណុចខ្លឹមសារគឺមានប្រយោជន៍ដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំណុចសំខាន់ៗរបស់អ្នក។ ពិនិត្យឯកសារម្តងទៀតឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។ សង្ខេបព័ត៌មានច្រំដែល,ពាក្យគុណវុឌ្ឍិ,ភាសាអកម្មនិងពាក្យបណ្តឹងដែលមិនបានគាំទ្រគំនិតអាជីវកម្មអ្នក, ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាសេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិរបស់អ្នក អាចដើរតួជាឯកសារឯកត្តបុគ្គលប្រសិនបើចាំបាច់។
 5. ស្វែងរកជំនួយពីខាងក្រៅ. ដោយសារសហគ្រិនភាគច្រើនមិនសូវមានបទពិសោជន៍ក្នុងការសរសេរប្រតិបត្តិការសង្ខេបសំរាប់អាជីវកម្ម វាអាចមានប្រយោជន៏ក្នុងការអោយមានអ្នកនិពន្ធអាជីព រឺអ្នកកែសំរួលសំលឹងមើលឯកសាររបស់អ្នកដើម្បីធានាថាវាហូរយ៉ាងរលូននិងគ្របដណ្តប់លើចំនុចដែលអ្នកព្យាយាមបង្ហាញ។

អ្នកក៏គួរចៀសវាងរឿងមួយចំនួននៅពេលសរសេរសេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិ។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បីជៀសវាងពីការនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិទូទៅរបស់អ្នកដែលជាសហគ្រិនទាំងអស់ ដែលចង់ចែករំលែកដូចជា "ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកចំពោះការខិតខំធ្វើការរបស់អ្នក" អ្នកក៏គួរតែនៅឆ្ងាយពីការប្រៀបធៀបទៅនឹងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រតិបត្តិរបស់អ្នក៕


មតិ​យោបល់
អត្ថបទ​ថ្មី​បំផុត
ទំនាក់​ទំនង

1 096 350 1308

2 016 793 889

jomnesofficial@gmail.com

ភ្នំពេញ, ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា

បណ្ដាញ​សង្គម
ចំនួន​អ្នក​ទស្សនា
ចំណេះ - JomNes